Výraz­ným poža­dav­kem, ovliv­ňu­jí­cím návrh je poža­da­vek na úzké pro­po­jení obytné části se zahra­dou, rozumné zajiš­tění sou­kromí ve vztahu k obci a co nej­větší oslu­nění obyt­ných ploch. Hmota domu je roz­dě­lena opticky do dvou částí. Dolní, vstupní pod­laží na úrovni terénu je roz­leh­lejší a obsa­huje hlavní obyt­nou část (kuchyň, jídelna, obý­vací pokoj), která je přímo pro­po­jena se zahrad­ními tera­sami. Do domu se zde vstu­puje ze severní strany kde vstup kryje větší per­gola. Po scho­dišti je pří­stup do patra, kde je klidná, noční část objektu.

V návrhu rodin­ného domu je pou­žito pře­de­vším pří­rod­ních mate­ri­álů, které vytvoří pří­jem­nou atmo­sféru pro byd­lení a budou při­ro­zeně nava­zo­vat na své okolí.